قابل توجه دانشجویان ترم جاری: توجه داشته باشید که اسلایدها و خصوصا تمرین ها هر ترم مورد تجدید نظر قرار می گیرند. اسلایدهای آموجود در اینجا صرفا جهت آشنایی هستند و دانشجویان لازم است به اسلایدهایی که هر هفته بعد از درس منتشر می شود مراجعه نمایند